“เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้ช่วย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านคำกล่าวรายงาน และร่วมเปิดพิธี ในนามตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”  ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่สนใจงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช

 

ขอเชิญหมอเพลงโคราชและผู้สนใจ ร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช และการประชุมของหมอเพลงโคราชทั่วจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สะอ๋อนโคราช"

     วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 - 009009 ต่อ 1013, 1020

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เชิญชมนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

 

เรียนรู้รากเหง้า เข้าใจวัฒนธรรมอีสาน
ผ่านนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ร่วมเรียนรู้รากเหง้าเข้าใจวัฒนธรรมอีสาน ผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ “เกลือ” แร่ธาตุที่อยู่ใกล้ตัวจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและมีบทบาทสำคัญในภาคอีสานทุกยุคทุกสมัย นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สั่งสมสืบทอดจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสาน นอกจากยังนี้มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รากฐานทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินเกิดของตนเอง

           มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมงานฟรี!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๔๔ – ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓, ๑๐๑๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratmuseum.com

การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช

 

         การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช และการประชุมของหมอเพลงโคราชทั่วจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สะอ๋อนโคราช"

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 2557

 

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 2557 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณัฐิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

นอกจากนี้วงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง" ได้รับเกียรติให้ทำการแสดงในชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

www.koratculture.com, Powered by Joomla!