พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา Korat Museum พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา Korat Museum ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044-009009 ต่อ 1011 โทรสาร 044-253097