สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044 009 009 ต่อ 1011 แฟกซ์ 044 253 097

อีเมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช


หรือสามารถติดต่อโดยตรงแยกตามฝ่ายดังนี้
ในวันเวลาราชการเท่านั้น( 8.30 - 16.30 )

งานที่สังกัด ชื่อ - สกุล Name -Surname ตำแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท์
ส่วนตัว
งานบริหารทั่วไป
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล Mr.TANUT WAEWCHIMPLEESAKUL รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 000-0000000
งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายชุตินันท์ ทองคำ Mr.CHUTINUN TONGKAM รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการสื่อสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
000-0000000
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนา
กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ Mr.Supharat Phujaroen นักวิชาการศึกษา 000-0000000
งานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(วงโปงลางสายแนนลำตะคอง)
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ Mr.SURACHAI DECHAIPITAK นักวิชาการศึกษา 000-0000000
งานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สมฤทัย ปิยะรัตน์ Miss SOMRUETHAI PIYARAT นักวิชาการศึกษา 000-0000000

 

Loading...