สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๒ ครั้งที่ ๘ เทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


โดยได้รับความเมตตาจาก คณะสงฆ์จากวัดบูรพ์ มารับบิณฑบาตร กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มีจิตศรัทธา ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
-------------------------