สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน พร้อมโอวาทจากผู้อำนวยการ
 
*******
 
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวสุธาศิณี รัตนวิจิตร, นางสาวกุลนิษฐ์ สุตะพรม, นางสาวพีรดา เริงพร, โดยนักศึกษาได้ฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
 
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริง และยังได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักศึกษาฝึกงาน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของหลายๆ โปรเจค และขออวยพรให้นักศึกษาฝึกงานประสบความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน
 
พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ด้วย