การจัดการความเสี่ยง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘