พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน พร้อมโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
.
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2567 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา นำโดย ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานจากสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวจิฬาภรณ์ วันสา, นางสาวอาริสา แปรโคกสูง, นายจิรสิน ทาน้อย และนายธีรเดช อกนิษฐ์ โดยนักศึกษาได้ฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2567
.
ในพิธีมอบเกียรติบัตร ผศ.เรขา อินทรกำแหง ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริง และยังได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่ได้ทุ่มเทและตั้งใจในการฝึกงานเป็นอย่างดี
.
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ด้วย