สายแนนลำตะคอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2559

วงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง"  โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ!!!!!
การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ซึ่งจะมีการดำเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

ค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร รุ่นที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อก่อให้เกิดความรัก และสามัคคี บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ คน

 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ชุมนุมประวัติศาสตร์และกฎหมายไทย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019961478052740.1073742204.516600855055474&type=1&l=d80559799b

การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

การประชุมชี้แจงค่ายพัฒนาจิต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!