"ค่ายพัฒนาจิต" เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

ค่ายพัฒนาจิตเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เข้าร่วมโครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๑๐,๑๐๑๓,๑๖๐๗

หรือติดต่อคุณศุภรัตน์ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่านเท่านั้น #เรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาจิต #สร้างบุญกุศลให้แก่ชีวิต

DOWNLOAD ใบสมัคร

DOWN LOAD รายละเอียดกิจกรรม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!