Main Menu

Login Form

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการบริหาร

1) ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ในวาระที่ ๒).
2) อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดร.ณัฏฐินี ทองดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม
4) อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
5) ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

(ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค