การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราชเมื่อวันที่ ๓๐ และ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ ลานชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช งานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้น ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวเปิดโครงการและมอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการการประกวดโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดได้รับเกียรติจาก นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาการแสดงเพลงโคราชร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมด้วยนายบุญสม สังข์สุข ที่ปรึกษาสมาคมเพลงโคราช และอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ นางสาวลำไย พานิชย์ รองนายกสมาคมเพลงโคราช นายสมบัติ เสือบุญศรี ครูเพลงโคราช และอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้
โดยการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภทได้แก่ ๑.ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ๒. ประเภทสร้างสรรค์ ( โฟล์คซองเพลงโคราช ) รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

ซึ่งผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประเภทชาย ได้แก่ เด็กชายณัฐภูมิ เคนไชยวงศ์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ประเภทหญิงได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ เที่ยงกระโทก โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาราง วัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ประเภทชาย ได้แก่ นายสุรเกียรติ์ เกิดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทหญิง ได้แก่นางสาวเบญญา พลานิวัติ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ ประเภทอนุรักษ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5261577890557723
และ
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5270611776321001

ประเภทสร้างสรรค์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5270738419641670

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ
รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อไปแข่งขันกรประกวดทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ ๑ "เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง"
ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักศิลปวัฒนธรรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม
มีเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
บทประพันธ์ที่ใช้ในการประกวด
https://drive.google.com/file/d/1r-o9AowgRXWwc7DW_GLMhu9miTpMChZq/view?usp=sharing
เกณฑ์การตัดสิน
https://drive.google.com/file/d/1Tl5sHaaa2lQx_wCaYBoR9m5rDADRW4yK/view?usp=sharing
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายจิรวัฒน์ เกตุจังหรีด
โทร ๐๘๑-๗๓๐๓๖๒๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี ๒๕๖๕

ประเภทการ รับสมัคร


๑.ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง
๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)


- รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) สมาชิกแต่ละวงจำนวน ๒ – ๕ คน#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ดาวโหลดใบสมัคร และระเบียบการสมัคร ได้ที่ www.koratculture.com


******* สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๑
หรือ ผู้ประสานงาน นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.


#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!! #หมอเพลงโคราช #เพลงโคราช #หมอเพลงโคราช๒๕๖๕


รางวัลที่จะได้รับ


๑. การประกวดประเภทอนุรักษ์
ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี       

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท๒. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับสมัคร
ระเบียบการสมัคร
**********************


กลอนเพลง

ทีใช้ในการประกวด
ประพันธ์โดย พ่อบุญสม สังข์สุข
**********************


ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์
***********ปิดรับสมัครแล้ว***********

ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)
***********ปิดรับสมัครแล้ว***********


*** หมายเหตุ*****
๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงระเบียบแข่งขันและการอบรม
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. พิธีเปิด ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงละครเล็ก อาคาร ๑๐ ชั้น ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภภัฏนครราชสีมาน้ำ ไฟ พร้อม หอบกระเป๋าเข้าสู่บ้าน "NRRU Hackathon"
เงินรางวัลกว่า 10,000.- บาท
มาลับสมองประลองไอเดีย กับโครงการ การสร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงบนจักรวาลนฤมิต : NRRU to the Metaverse ที่จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างโมเดล 3D ใน NRRU Metaverse
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกัน 27 - 28 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช เข้ารับมอบ "ศิระปาว" จากชาวซิกข์ พร้อมร่วมพิธีอัญเชิญธง "นิชาน ซาฮิป" ขึ้นสู่ยอดเสา
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับมอบ "ศิระ ปาว" ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์เพื่อมอบผ้าคล้องคอเกียรติยศแด่ผู้ประกอบคุณงามความดีจากชาวซิกข์ทั้งมวล และร่วมพิธีอัญเชิญธงนิชาน ซาฮิป ขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาสนสถานคุรุทวารา วัดซิกข์โคราช
. "ธงนิชาน ซาฮิป" เป็นสัญลักษณ์ธงชัยประจำศาสนาซิกข์ที่มีความสำคัญมาก ธงชัยนี้จะมีลักษณะเป็นผืนผ้ารูปทรงสามเหลี่ยมสีเหลืองอมส้ม และมีสัญลักษณ์คันด้า (สัญลักษณ์ดาบไขว้ วงจักร และดาบสองคม) สีน้ำเงินอยู่ตรงกลาง
. สัญลักษณ์ นีชาน ซาฮิป เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาวซิกข์ และแสดงถึงหนทางที่จะช่วยให้เราทุกคนให้พ้นจากทุกข์และภยันตรายทั้งปวง การที่ธงชัยนี้ปลิวไสวนั้นก็เป็นการสื่อความหมายว่า ศาสนาซิกข์ยินดีต้อนรับคนทุกคน ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่จะคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย และเป็นที่พำนักพักพิงสำหรับคนทุกคน เพราะศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่เน้นในความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความสงบสุขเป็นหลักการพื้นฐาน
. โดยในการนี้ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวซิกข์เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในลำดับถัดไป .
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณ ดร.วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ ท่านเป็นลูกหลานชาวซิกข์และได้เชิญชวนให้คณะทำงานได้เข้าศึกษา เรียนรู้หนึ่งในวิถีอันงดงามของชาวซิกข์