มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งต่อความสุขและความประทับใจ
สู่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
ณ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"
.
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งมอบตราสัญลักษณ์แก่นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบแก่ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 พุทธศักราช 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชมภาพบรรยากาศในงาน ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

https://www.facebook.com/culturalfair22korat/photos_albums

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

เวที 1 Hall 2 (Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช 
เวที 2 Foyer (หน้า Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช
เวที 3 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในงาน “โคราช ๕๕๕ ปี คนดีศรีวัฒนธรรม Soft Power @Korat” เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี โดยนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา


ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้ ผศ.เรขา อินทรกำแหง รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดย ดร.ชุมพล ชะนะมา นายชุตินัน ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งสำนักศิลปและวัฒนธรรมได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน นี้ด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อท้าวสุรนารี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นอนุสาวรีย์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เนื่องในวันสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็นท้าวสุรนารี ครบรอบ ๑๙๖ ปี โดยในการนี้ทางสำนักฯ ได้เป็นตัวแทนในการประสานการจัดทำผ้าสไบเพื่อถวายให้แก่รูปหล่อของคุณย่าโม และได้จัดชุดการแสดงจากนักศึกษาจากหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รำถวายบริเวณหน้าแท่นรูปหล่อย่าโมประกอบพิธี ณ ลานพิธีวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพโดย
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์