นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามประกาศ แหล่งมรดกจังหวัดนครราชสีมา ประเภทย่านชุมชนเก่า อันเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม คือชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นเป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖


.
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ จะได้จัดให้มีการประกาศมรดกจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ ชุมชนบ้านปรางค์ ณ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดย สืบเนื่องตามที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมได้นำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาวาระพิจารณา แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อประกาศเป็นแหล่งมรดกของจังหวัด ประเภทย่านชุมชนเก่า อันเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม คือชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นเป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยกชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทั้งวางแผนในการพัฒนาในด้านต่างๆร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดของชุมชนที่ประกอบด้วยแหล่งศิลปกรรม และร่วมกันดูแลรักษามรดกจังหวัด เพื่อเป็นสมบัติของชาติสืบไป


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการการประเมิน ๕.๐๐ คะแนน ในระดับดีมาก !!!
ในองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


โดยสำนัก รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
โดยสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕.๐๐ คะแนน ในระดับดีมาก
และภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ที่คะแนน ๔.๖๓ ในระดับดีมาก
ซึ่งประกาศผลในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเพื่อจัดทำเป็นสรุปและนำเสนอมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเพื่อให้นำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆต่อไปนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
.
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 2 คน เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยมีน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Buddy) บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพาเพื่อนชาวต่างชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครราชสีมา
.
📌 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 พิกัด
https://goo.gl/maps/EE67GiXb6YZWVNQw7
📌 เรือนพ่อคง เรือนโคราช พิกัด https://goo.gl/maps/sd8mfnGCvD1wviWc8
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-256097 044-009009 ต่อ 1011 ในวันและเวลาทำการหรือติดต่อทาง INBOX FACEBOOKสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนชุมชนบ้านปรางค์ เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา และรองรับการจัดงานในระดับชาติ และนานาชาติ ในอนาคตต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะ #หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครรราชสีมา จัดโครงการอบรมสื่อสารสร้างสรรค์สนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติกล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา และผู้แทนชุมชน ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีวิทยากรประกอบด้วย
- นายประวิตร ชุมสุข ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของชุทชนบ้านปรางค์
- นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องความสำคัญของเรือนไทยโบราญในชุมชนบ้านปรางค์และการจัดการชุมชนเพื่อความยั่งยืน
- นายพรมงคล นาคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องสื่อสร้างสรรค์เรือนไทยในชุมชนบ้านปรางค์
และน้องๆที่นำความรู้เรื่องเรือนโบราณไปต่อยอดสร้างงานศิลปได้รับรางวัลระดับจังหวัดนำผลงานมาแสดงและได้บอกเล่าความเป็นมา ร่วมถึงแรงบันดาลใจในการทำผลงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี่
.
โครงการอบรมสื่อสารสร้างสรรค์สนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านปรางค์ ภายใต้แผนงานที่ ๓ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กิจกรรม ๓ ) การสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนชุมชนบ้านปรางค์ เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา และรองรับการจัดงานในระดับชาติ และนานาชาติ ในอนาคตต่อไป
.
ดำเนินการโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครรราชสีมาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๒ ครั้งที่ ๘ เทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


โดยได้รับความเมตตาจาก คณะสงฆ์จากวัดบูรพ์ มารับบิณฑบาตร กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มีจิตศรัทธา ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
-------------------------