ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง" ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "เพชรสาธร" หรือ "Sathon Award" ด้านศิลปวัฒนธรรม จากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา .
โดยรางวัล"เพชรสาธร หรือ Sathorn Award" เป็นรางวัลที่จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน สังคม จังหวัด และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี
.
ภาพข่าว
- คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

---------------------------------
.


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสาธร Sathon Award" ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ๕๕๕ ปี


โดยเข้ารับมอบรางวัลจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินัล ๒๑ โคราช
.
ภาพข่าว
- งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------
.


"รำโทนโคราช" ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรสาธร"
เนื่องในโคราชสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ ๕๕๕ ปี.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกภาคส่วน ร่วมการแสดง "รำโทนโคราช" ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เพชรสาธร SATHORN AWARD เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช
.
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ ได้จัดการฝึกซ้อมรำและเป็นวิทยากรถ่ายทอดท่ารำ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
โดยการแสดงรำโทนดังกล่าวนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากกิจกรรม “อบรมรำโทนฯ“ โดยเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ร่วมกันผลักดันการฟื้นฟูรำโทนโคราชอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ไปสู่สถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงส่งผลไปสู่การสร้างกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนในอนาคต
.
ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

---------------------------------
.

ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้ มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒” ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยเปิดให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้มีการประกาศผลการตัดสินแล้วดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
---------------------------------

มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์ แก้วบริสุทธิ์ รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวุฒิชัย ป้ำกระโทก รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายรัตนพล มักการุณ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวลลิตา ตะอินทร์ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


***** ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน *****

 

📣มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน 📣
“#ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒”

ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย”
เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗


🔶🔸รางวัลการประกวด รวม ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่🔸🔶
🏆รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
🏅รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

---------------------------------

✅ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โดยสามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา หรือทางไปรษณีย์โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก

✅ดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่
เว็บไซต์ 🌐 www.koratculture.com หรือ
🌐 www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

 

แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
🌐เว็บไซต์ www.koratculture.com หรือทาง
🌐Facebook Fanpage : www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣