ขอแสดงความยิน กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕


⭐️⭐️⭐️✨✨🎊🎉🎉🎉
ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วย ผู้บริหารและทีมงาน เข้ารับรางวัลรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโคงการRotary และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
. วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมงคล นาคดี บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการ Rotary คือ Dakoda Lawrence จากประเทศ USA และ Isabelle Becker จากประเทศ Brazil ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยมีนางสาววรัทยา บาทขุนทด และนางสาวฐิติวรดา หาญแท้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ประสานงาน นำชม และช่วยอธิบายเพิ่มเติมในการเข้าชมพิพิธภันฑ์เมืองนครราชสีมาในครั้งนี้ .
ขอขอบคุณนางสาววรัทยา บาทขุนทด และนางสาวฐิติวรดา หาญแท้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ Dakoda Lawrence และ Isabelle Becker นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน
. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทแก่นางสาวอาริษา บำรุงพันธ์ และนางสาวณฐพร ถาจอหอ นักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาระที่สำเร็จการฝึกงาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยเริ่มการฝึกงานเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น ๑ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวางแผนการดำเนินการจัดงานงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสจัดงานจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ ๕๕๕ ปี
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผูับริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาประชุม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม ร่วมกับ อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และทีมงาน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมายและทีมงาน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือ สอบถามข้อมูลและวางแผนการดำเนินการจัดงานงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสจัดงานจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ ๕๕๕ ปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิปละและวัฒนธรรม มอบหมาย ผศ.ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆโดยมี นายนิคม เหาะสูงเนิน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับตัวแทนสถาบันการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุควันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณคูเมืองเก่าโคราช ลานอเนกประสงค์ TK ,Art ถนนพลแสน ข้างวัดพายัพ โดยในงานดังกล่าวมีการประกวดกระทง การประชันวงดนตรีรำวงโคราช การประกวดซุปเปอร์แดนซ์ ช้อปชิมอาหารไทยโบราณ ขนมไทยย้อนยุค ขนมกระทงไทย อาหารดีอีสานเฮา ร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยโบราณ เข้าวัดทำบุญ ชมถ้ำหินย้อยวัดพายัพ ร่วมลอยกระทงคูเมืองเก่านั่งรถราง ชมเมืองเก่า เล่าโคราช แต่งกายสบายๆชุดพื้นเมือง ชุดย้อนยุค มางานวัด ฟังภาษาโคราช ร่วมกิจกรรมย้อนยุครักษาวัฒนธรรมเมืองย่าโม “ และจะมีการประชุมติดตามงานอีกครั้งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ Cr. คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์