วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในงาน “โคราช ๕๕๕ ปี คนดีศรีวัฒนธรรม Soft Power @Korat” เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี โดยนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา


ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้ ผศ.เรขา อินทรกำแหง รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดย ดร.ชุมพล ชะนะมา นายชุตินัน ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งสำนักศิลปและวัฒนธรรมได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน นี้ด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อท้าวสุรนารี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นอนุสาวรีย์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เนื่องในวันสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็นท้าวสุรนารี ครบรอบ ๑๙๖ ปี โดยในการนี้ทางสำนักฯ ได้เป็นตัวแทนในการประสานการจัดทำผ้าสไบเพื่อถวายให้แก่รูปหล่อของคุณย่าโม และได้จัดชุดการแสดงจากนักศึกษาจากหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รำถวายบริเวณหน้าแท่นรูปหล่อย่าโมประกอบพิธี ณ ลานพิธีวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพโดย
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์


นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนามประกาศ แหล่งมรดกจังหวัดนครราชสีมา ประเภทย่านชุมชนเก่า อันเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม คือชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นเป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖


.
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ จะได้จัดให้มีการประกาศมรดกจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ ชุมชนบ้านปรางค์ ณ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดย สืบเนื่องตามที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมได้นำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาวาระพิจารณา แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อประกาศเป็นแหล่งมรดกของจังหวัด ประเภทย่านชุมชนเก่า อันเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม คือชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นเป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยกชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทั้งวางแผนในการพัฒนาในด้านต่างๆร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดของชุมชนที่ประกอบด้วยแหล่งศิลปกรรม และร่วมกันดูแลรักษามรดกจังหวัด เพื่อเป็นสมบัติของชาติสืบไป


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการการประเมิน ๕.๐๐ คะแนน ในระดับดีมาก !!!
ในองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย




จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


โดยสำนัก รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
โดยสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕.๐๐ คะแนน ในระดับดีมาก
และภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ที่คะแนน ๔.๖๓ ในระดับดีมาก
ซึ่งประกาศผลในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเพื่อจัดทำเป็นสรุปและนำเสนอมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเพื่อให้นำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆต่อไป



นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย (SEA-Teacher Project) เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
.
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) จำนวน 2 คน เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยมีน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Buddy) บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพาเพื่อนชาวต่างชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครราชสีมา
.
📌 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 พิกัด
https://goo.gl/maps/EE67GiXb6YZWVNQw7
📌 เรือนพ่อคง เรือนโคราช พิกัด https://goo.gl/maps/sd8mfnGCvD1wviWc8
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-256097 044-009009 ต่อ 1011 ในวันและเวลาทำการหรือติดต่อทาง INBOX FACEBOOK