คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประจำปี 2564-2568

 

นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี

ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน)

นายไชยนันท์ แสงทอง

ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

นายบุญสม สังข์สุข
(บุญสม กำปัง)

ตำแหน่ง  อุปนายกสมาคมพื้นบ้านอีสานใต้

ที่ปรึกษาสมาคมเพลงโคราช

อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์

ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา