สัญลักษณ์ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                 แนวคิด  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม ในการเชื่อมโยงรากฐานทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมความเข้มแข็งและอัตลักษณ์อันโดดเด่นขององค์กร

 

            แนวความคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ได้นำจุดเด่นของจังหวัดนครราชสีมาได้รับการยอมรับและแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นของท้องถิ่น นั่นคือ “ปรางค์ประธานปราสาทหินพิมาย” ที่แสดงถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และยาวนานบนผืนแผ่นดินนครราชสีมา นำเสนอในรูปแบบลายเส้น และลดรายละเอียดบางส่วนออกเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

สีแดงเลือด” ซึ่งเป็นสีของดินเทศ ส่วนใหญ่ได้มาจากแร่เฮมาไทด์ (Hematite) ปรากฏ ณ ภาพเขียนสีเขาจันทน์งามและบนภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงศิลปะ ความเชื่อ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คนบนดินแดนนครราชสีมา