คณะกรรมการผู้บริหาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

ผศ.เรขา อินทรกำแหง

ผศ.เรขา อินทรกำแหง

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.ชุมพล  ชะนะมา

ดร.ชุมพล ชะนะมา

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายสัมพันธ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายชุตินันท์  ทองคำ

นายชุตินันท์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการสื่อสาร

ผศ.ดร.สืบศักดิ์  สิริมงคลกาล

ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม