ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี #ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดยสามารถ...
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าไตร ๓ ชุด
🙏 ร่วมบริจาคสิ่งของกองบริวารกฐิน
ได้ที่เต้นท์ตั้งกองกฐิน ด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสามารถร่วมทำบุญใส่ซองกฐินได้ที่สำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน สามารถแจ้งรายชื่อร่วมเดินทางไปทอดกฐิน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑

ราชภัฏโคราช เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และ ชมรมจิตอาสา ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถบริจาคน้ำดื่ม ยาสามัญ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาบุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตาม LINK หรือ QR Code ที่แนบมา https://docs.google.com/forms/d/1F3hgmPudciNA3RsnWqEqR07A_d7EXZBw12PEWuxcD3U/edit?fbclid=IwAR2akVvD51xDPbAL-5xPNunNqPlUoXtXVAVACfq5_HdSO3SKMPPiDaiZdFc

30 กันยายน 2563 ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก และ อาจารย์สุชาติ สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว วัลในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2563 NRRU SHOW AND SHARE 2020 เพราะโลกได้เปลี่ยนไป ชาวราชภัฏโคราชต้องปรับตัว