ขอเชิญสมัครเข้าร่วม การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๑๐

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และเชิดชูเพลงโคราช จึงดำเนินโครงการ  การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๖๗

  

ก. ประเภทและรุ่นในการประกวด 

ประเภท

รุ่น

๑.ประเภทประพันธ์กลอนเพลงโคราช

รุ่นประชาชนทั่วไป

๒. ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ชาย-หญิง

๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ชาย-หญิง

๓. ประเภทสร้างสรรค์

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี(นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ข. ระเบียบการประกวด

๑. ผู้เข้าร่วมการประกวดประเภทอนุรักษ์สามารถเข้าร่วมการประกวดได้เพียง ๑ รุ่นเท่านั้น 

๒. ผู้เข้าประกวดประเภทอนุรักษ์ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ในรุ่นเดิมที่เคยเข้า ประกวด จากการประกวดเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงระเบียบการประกวดหรือเข้าร่วมการอบรมเพื่อ พัฒนาความสามารถก่อนการประกวดตามที่กองประกวดจัดขึ้นวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 
ฉ. รางวัลที่จะได้รับ

 

๑. ประเภทประพันธ์กลอนเพลงโคราช

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 

และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 

และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท 

และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

 

๒. การประกวดประเภทอนุรักษ์

ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง  สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลเยาวชนรักเพลงโคราช

เกียรติบัตร

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลเยาวชนรักเพลงโคราช

เกียรติบัตร


 

๓. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท

และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ระเบียบการประกวด

ใบสมัคร ประเภทประพันธ์กลอนเพลงโคราช ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์ ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์
(วง Acoustic เพลงโคราช)

 

 

 

ตัวอย่างกลอนเพลงที่ใช้ในการประกวด

กลอนที่ใช้แข่ง

ประเภทอนุรักษ์

กลอนเพลง

เพลงเทิดพระเกียรติ

กลอน รักสถาบัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในโอกาส ใช้เป็นเพลงต้นแบบ การประกวดเพลงโคราชครั้งที่ 10

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

๑. รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดใบ สมัครได้ที่ www.koratculture.com และ www.nrru.ac.th 

๒. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดได้ ๔ วิธี ดังนี้

    ๒.๑ ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ประสานงาน นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔ ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ๒.๒ ยื่นด้วยตนเอง ที่สมาคมเพลงโคราชเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

    ๒.๓ ส่งทางไปรษณีย์โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ ๓๔๐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  ๓๐๐๐๐ วงเล็บมุมซอง สมัครเข้าประกวดเพลงโคราช

    ๒.๔ ส่งใบสมัครทางข้อความผ่านเพจเฟสบุค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

    ๒.๕ ผู้ประสานงานการประกวด 

            ๑. นายบุญสม สังข์สุข เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๗๙ ๒๖๘๖

            ๒. นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔ 

๓. หลักฐานการสมัคร

    ๓.๑ ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ 

     ๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งแสดง รายละเอียดและรูปภาพชัดเจนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

*** หมายเหตุ*****


ผู้ประสานงานการประกวด 

 ๑. นายบุญสม สังข์สุข เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๗๙ ๒๖๘๖

 ๒. นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔ 

 

หรือ ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ www.koratculture.com

หรือทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

  

 #เพลงโคราช #เพลงโคราช2567
#หมอเพลงโคราช #ถ้วยพระราชทาน
#เพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน #ครั้งที่10