วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ คณะทัศนศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมธาพัฒน์ จำนวน 200 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองโคราชพร้อมรับฟังการบรรยาย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโคราช และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านและใฝ่หาความรู้ต่อไป
📌 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 พิกัด https://goo.gl/maps/EE67GiXb6YZWVNQw7
📌 เรือนพ่อคง เรือนโคราช พิกัด https://goo.gl/maps/sd8mfnGCvD1wviWc8
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-256097 044-009009 ต่อ 1011

วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ ๔ พฤษภาคม
เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
.
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก
.
วันฉัตรมงคล คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

 

สำนักศิลปะฯ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การเป็นนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (ADM)
.
วันที่ 29 เมษายน 2567 : รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายสัมพันธ์, ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าสู่การเป็นนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Development Manager: ADM) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 24.125 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบริการวิชาการ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการยกระดับบทบาทของบุคลากรด้านบริการวิชาการ สู่การเป็นนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (ADM) ภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ บทบาทและหน้าที่ของนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (ADM) ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (ADM) กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ และกรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลกิจกรรม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านบริการวิชาการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
หน่วยอนุรักษ์ฯ นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่ภาคีอนุรักษ์ฯ ทั่วประเทศ
 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผสานความร่วมมือ มุ่งขับเคลื่อนงานอนุรักษ์อย่างเป็นหนึ่งเดียว
 
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567" ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ทุกวันที่ ๒๕ เมษายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ

โดยพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพและทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ
.
ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กอบกู้คืนอิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู เพื่ออิสรภาพของปวงผสกนิกร