การพัฒนาบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคต โดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่  ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทำให้สำนักฯ สามารถจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรได้เหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้ารับการอบรม

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบ่งชี้สายสนับสนุนปีการศึกษา 2558

2 ต.ค. 2558

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ไสว  กันนุลา

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

นายชุตินันท์  ทองคำ

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นางขวัญเรือน  ทองตาม

กองประกันคุณภาพการศึกษา

2

อบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เรื่อง กระบวนการจัดแผนการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

23-24 พ.ย.2558

ณ โรงแรมมิลาเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวเรขา อินทรกำแหง

นางสาวสมฤทัย  ปิยะรัตน์

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

3

การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในภาคกลาง

30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2558

 

ทุกคน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

4

สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมเฉลิมราช”

19-21 ธ.ค. 2558

จ.ยโสธร

นางสาวสมฤทัย  ปิยะรัตน์

นางขวัญเรือน ทองตาม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง

15 ก.พ. 2559

ณ โรงแรมสีมาธานี

ดร.ไสว  กันนุลา

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

สำนักงานอธิการบดี

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ KPI ประกันคุณภาพ

17 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

กองประกันคุณภาพการศึกษา

7

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานควบคุมภายใน

28 มี.ค. 2559

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

ดร. ไสว  กันนุลา

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

8

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม FLASH CS6

27 เม.ย. 2559  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27

นายพรมงคล  นาดดี

สำนักคอมพิวเตอร์

9

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้าง  Web Responsive และ Web Accessibility

29 เม.ย. 2559  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

10

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเภทเอกสารโบราณ

18-19 พ.ค. 2559

น.ส.สมฤทัย ปิยะรัตน์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

11

อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน

25 พ.ค. 2559 ณ อาคาร 27

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

กองประกันคุณภาพการศึกษา

12

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

15 มิ.ย. 2559 ณ อาคาร 27

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

13

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์

 

16 มิ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมตะโกราย ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพรมงคล  นาคดี

นายชุตินันท์  ทองคำ

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SKetchup

22 มิ.ย. 2559 ณ อาคาร 27

นายพรมงคล นาคดี

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์  สำนักวิทยบริการฯ

15

อบรมการสร้างเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (IP Buddy)

23 มิ.ย. 2559

น.ส.สมฤทัย  ปิยะรัตน์

งานทรัพย์สินทางปัญญา

16

อบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์และข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

24 มิ.ย. 2559 ณ ห้องเปิดซอง 9.0411 อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายชุตินันท์  ทองคำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

17

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ “ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร”

28-30 มิ.ย. 2559   ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์

ดร.ไสว  กันนุลา

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นางขวัญเรือน  ทองตาม

นายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ์

นายพรมงคล นาคดี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

18

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

30 มิ.ย. 2559  ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

น.ส.สมฤทัย  ปิยะรัตน์

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

19

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทบทวนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4-6 ก.ค.2559                 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10  อาคาร 27 ชั้น 3

นางวราภรณ์  พิลาบุตร

นางขวัญเรือน  ทองตาม

สำนักคอมพิวเตอร์

20

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น

12 ก.ค. 2559                 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10  อาคาร 27 ชั้น 3

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

21

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

13 ก.ค. 2559                 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10  อาคาร 27 ชั้น 3

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

22

สัมมนา “เผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค”

12 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชุมพล โรงแรมสีมาธานี โคราช นครราชสีมา

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

อ.รัตน์พันธ์  โสภาเวทย์

นายชุตินันท์  ทองคำ

นายพรมงคล  นาคดี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (สพร.)