การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Onsite) และในระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายบุญสม สังข์สุข อุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้และศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง
. โดยข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ ทุกท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีความก้าวหน้าและขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม