สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ประเภทบุคคลจิตสาธารณะ มอบโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมงานผ้าป่าสามัคคี อุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารี และฉลองธงชัยชนะ ๑๙๑ ปี ท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมงานผ้าป่าสามัคคี อุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารี และฉลองธงชัยชนะ ๑๙๑ ปี ท้าวสุรนารี พร้อมเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติจากนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โดย ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำบุญถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่ออุทิศแด่คุณย่าโม หรือท่านท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญ ความเสียสละ ของคุณย่าโม หรือท้าวสุรนารี และวีรชนคนกล้า แห่งเมืองนครราชสีมา ขอบคุณรูปภาพ : สุรชัย เดชชัยพิทักษ์

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา .
วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร ๙ ชั้น ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายสัมพันธ์ และนายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันนี้ .
โดยในวันนี้ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มโครงการบริบท เข้ารายงานต่อคณะกรรมการ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานดำเนินการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยและนำผลการดำเนินงานเข้ารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการดำเนินงานในครั้งต่อไป .
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆต่อผู้ดำเนินโครงการเพื่อนำไปใช้พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณครับ

เมื่อวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จัดทำแผนงานที่ 3 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กิจกรรม 4) การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโคราชศึกษา อบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10.21 และแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น วัดหน้าพระธาตุ วัดปทุมคงคา วัดโคกศรีสะเกษ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา โชว์ศักยภาพระดับชาติ ร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญในการอภิปราย "พลังนาฏศิลป์" ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒“พลังวัฒนธรรมในยุคสังคมดิจิทัล” ในหัวข้อ การแสดงเพลงโคราช : การปรับตัวตามพลวัตของสังคมในยุคดิจิทัล ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม ครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและนำเสนอผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลวัตพลังวัฒนธรรมในสื่อสมัยใหม่ โดย ศ.กิตติคุณสุรพล วิรุฬห์รักษ์ การอภิปรายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์โนรา พลังสร้างสรรค์จากแดนใต้สู่สากล โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และนางสุมณฑา ฆังคะรัตน์ และรับชม การแสดงทางวัฒนธรรมชุด "โนราบิก” โดย กลุ่มออกกำลังกายหัวหาด วัดท่าแค จังหวัดพัทลุง จากนั้นเป็นการอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังโภชนศิลป์” ต่อด้วยหัวข้อ "พลังหัตถศิลป์” "พลังสังคีตศิลป์” และ "พลังนาฏศิลป์” เป็นต้น . #เพลงโคราช