ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ (นครชัยบุรินทร์) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ (นครชัยบุรินทร์)ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ ๘ พร้อมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานแผนงานที่ ๑ - ๔ ประจำปี 2565 และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เรือนโคราช ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น ณ วัดหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


2 นักวิจัย ม.ราชภัฏโคราช ร่วมงานเปิดตัวหนังสือใหม่ของมิวเซียมสยาม
“มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย”
--------------------------------------
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม ได้จัดงาน “Gathering Day Farsighted Museum Sighting Forward to Aging Society มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย” เพื่อเปิดตัวหนังสือบทเรียนสายตายาว จาก 10 โครงการวิจัย ชวนทำความรู้จักกับ 10 โครงการที่น่าสนใจเพื่อผู้สูงวัยในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นพิพิธภัณฑ์และผู้สูงวัย “มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย Farsighted Museum : Sighting forward to Aging Society” เพื่อกระตุ้นให้วงการพิพิธภัณฑ์ตื่นตัวกับเรื่องการทำงานเพื่อสนองกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในโครงการที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนางานเพื่อผู้สูงวัยต่อไปในอนาคต โดย 2 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมทำการศึกษาวิจัยและสัมภาษณ์ถอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อบันทึกลงหนังสือ และร่วมวงสนทนา ได้แก่
.
1) ผศ.ภณิดา แก้วกูร ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับผู้สูงวัยเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาให้กว้างขวางขึ้น โดยการนำเนื้อหาจากพิพิธภัณฑ์บรรจุในสื่อประเภทบอร์ดเกม โดยเริ่มต้นกับผู้สูงวัย ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่น และใช้เป็นสื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันได้ดี มีลักษณะเด่น คือ ความสนุก ความสวยงาม และใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ช่วยดึงดูดความสนใจในการเข้าถึงข้อมูลพิพิธภัณฑ์แก่ผู้สูงวัยอีกด้วย
2) นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการวิจัย เรื่อง โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุ ผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ เป็นโครงการส่งต่อเรื่องเล่าที่ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่า แต่เป็นการส่งต่อความทรงจำร่วมจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อเรื่องราวของผู้สูงวัยสู่ลูกหลาน นอกจากนั้นผู้สูงวัยเองนั้นก็ยังส่งต่อความสุข ความภาคภูมิใจของชาวโคราชสู่ชาวโคราชอีกด้วย
สามารถชมบทสัมภาษณ์นักวิจัยออนไลน์ได้ที่ https://www.museumsiam.org/virtuale.../farsighted/index.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติและลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.
หมายเหตุ :
1. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
2. การแต่งกาย ชุดสุภาพสีเหลือง
3. เมื่อเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร ขอเชิญรับประทานอาหาร (ข้าวต้ม น้ำเต้าหู้)
.
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ “ผศ.ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ “ชุตินันท์ ทองคำ” รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมาและภาคีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือถืงแนวทางการจัดงาน "ประเพณีลอยกระทง" ที่จะจัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณคูเมืองนครราชสีมา และลานเอนกประสงค์ TK ถนนพลแสน ข้างวัดพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา . ขอบคุณภาพจาก TK Square Korat

ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธี วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา