MOU ชูศักยภาพรอบด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมเมืองโคราชอย่างเป็นรูปธรรม

5 หน่วยงานในราชภัฏนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือใน MOU ชูศักยภาพรอบด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมเมืองโคราชอย่างเป็นรูปธรรม

.
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายใต้โครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย”
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทร ๐๘-๖๓๘ ๒๒๐๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญ บุคลากรหญิง สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงในงานวันแห่งฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.
รับสมัครถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๗๒๕๙๔๑๔ .
หมายเหตุ - มีค่าใช้จ่ายเรื่องชุดรำ
- มีการฝึกซ้อมเฉพาะกลุ่ม

ราชภัฏโคราช ภาคภูมิใจ ประดิษฐ์พระประทีปแบบสร้างสรรค์มอบแด่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
เพื่อทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการประสานจากสำนักพัฒนาระบบราชการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ในการประดิษฐ์พระประทีปเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานราชการต่างๆ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงลอยพระประทีปเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ที่ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (บุ่งตาหลั่ว) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรจังหวัดนครราชสีมาและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยสืบไป
ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประสานความร่วมมือกับหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อประดิษฐ์พระประทีปแบบสร้างสรรค์ โดยมีฐานประดิษฐ์จากใบตองเป็นรูปกลีบบัว แซมด้วยกล้วยไม้ ส่วนกลางเป็นอาหารปลาแซมด้วยโคนไอศครีมสีสันสวยงาม ด้านบนประดับด้วยดินเบาญี่ปุ่นปั้นเป็นพระรูปปั้นฉลองพระองค์สีม่วง พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล ประดับด้วยป้ายข้อความ “โรงพยาบาลค่ายสุรนารี” โดยในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล และ นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ได้มอบพระประทีปแก่สำนักพัฒนาระบบราชการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ยังความปลาบปลื้มมาแก่นักศึกษาผู้ผลิตพระประทีป และคณะทำงานทุกคน

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณเอมอร ศรีพงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชนทั่วไปร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ขอแสดงความยิน กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕


⭐️⭐️⭐️✨✨🎊🎉🎉🎉
ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วย ผู้บริหารและทีมงาน เข้ารับรางวัลรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร