"รำโทนโคราช" ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรสาธร"
เนื่องในโคราชสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ ๕๕๕ ปี.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกภาคส่วน ร่วมการแสดง "รำโทนโคราช" ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เพชรสาธร SATHORN AWARD เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช
.
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ ได้จัดการฝึกซ้อมรำและเป็นวิทยากรถ่ายทอดท่ารำ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
โดยการแสดงรำโทนดังกล่าวนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากกิจกรรม “อบรมรำโทนฯ“ โดยเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ร่วมกันผลักดันการฟื้นฟูรำโทนโคราชอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ไปสู่สถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงส่งผลไปสู่การสร้างกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนในอนาคต
.
ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

---------------------------------
.

ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้ มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒” ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยเปิดให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้มีการประกาศผลการตัดสินแล้วดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
---------------------------------

มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์ แก้วบริสุทธิ์ รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวุฒิชัย ป้ำกระโทก รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายรัตนพล มักการุณ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวลลิตา ตะอินทร์ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


***** ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน *****

 

📣มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน 📣
“#ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒”

ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย”
เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗


🔶🔸รางวัลการประกวด รวม ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่🔸🔶
🏆รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
🏅รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

---------------------------------

✅ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โดยสามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา หรือทางไปรษณีย์โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก

✅ดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่
เว็บไซต์ 🌐 www.koratculture.com หรือ
🌐 www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

 

แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
🌐เว็บไซต์ www.koratculture.com หรือทาง
🌐Facebook Fanpage : www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) สําหรับบุคลากรภายนอกขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ


ผลการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปีรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชาย นายศักดิ์ดา แก้วประภา
ประเภทหญิง นางสาวเบญจมาศ หลวงอินมณี
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ประเภทชาย เด็กชายอภิวรรธน์ ปลั่งกลาง
ประเภทหญิง นางสาวศศิภรณ์ อาคัยพลวง
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ประเภทชาย นายภัทรชัย เหล็กจันอัด
ประเภทหญิง นางสาวผกามาศ หนูจันทึก
ถ้วยรางวัลโดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร
.
.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวผู้สมัครเข้าร่วมประกวดที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่สำนักจัดขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณภาพจากคุณ สุรชัย เดชชัยพิทักษ์
สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ทื่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE