ตักบาตรวันพุธออนไลน์ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”
ตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๐ (ครั้งที่ ๑)
ในรูปแบบออนไลน์ แชร์ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม)
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 5205 6425
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี จาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอขอบคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๑ ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย . #thailandbiennalekorat2021 Rekha Intharakamhaeng
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอต้อนรับ . ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา . ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายธนัช แววฉิมพลีสกุล รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่สำนักศิลปะแลัววัฒนธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔