"รำโทนโคราช" ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรสาธร"
เนื่องในโคราชสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบ ๕๕๕ ปี.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกภาคส่วน ร่วมการแสดง "รำโทนโคราช" ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เพชรสาธร SATHORN AWARD เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช
.
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ ได้จัดการฝึกซ้อมรำและเป็นวิทยากรถ่ายทอดท่ารำ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
โดยการแสดงรำโทนดังกล่าวนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากกิจกรรม “อบรมรำโทนฯ“ โดยเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ร่วมกันผลักดันการฟื้นฟูรำโทนโคราชอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ไปสู่สถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่นทั้งจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงส่งผลไปสู่การสร้างกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนในอนาคต
.
ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

---------------------------------
.