สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสาธร Sathon Award" ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ๕๕๕ ปี


โดยเข้ารับมอบรางวัลจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินัล ๒๑ โคราช
.
ภาพข่าว
- งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------
.