ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง" ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล "เพชรสาธร" หรือ "Sathon Award" ด้านศิลปวัฒนธรรม จากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา .
โดยรางวัล"เพชรสาธร หรือ Sathorn Award" เป็นรางวัลที่จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน/องค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน สังคม จังหวัด และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี
.
ภาพข่าว
- คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- คุณปริญญา นาที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

---------------------------------
.