สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัล ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม . ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับรางวัลประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม (เรือนโคราช) โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กรมส่งเสริมวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม