สร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนชุมชนบ้านปรางค์ เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา และรองรับการจัดงานในระดับชาติ และนานาชาติ ในอนาคตต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะ #หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครรราชสีมา จัดโครงการอบรมสื่อสารสร้างสรรค์สนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติกล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปรางค์ทองวิทยา และผู้แทนชุมชน ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมีวิทยากรประกอบด้วย
- นายประวิตร ชุมสุข ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของชุทชนบ้านปรางค์
- นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องความสำคัญของเรือนไทยโบราญในชุมชนบ้านปรางค์และการจัดการชุมชนเพื่อความยั่งยืน
- นายพรมงคล นาคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องสื่อสร้างสรรค์เรือนไทยในชุมชนบ้านปรางค์
และน้องๆที่นำความรู้เรื่องเรือนโบราณไปต่อยอดสร้างงานศิลปได้รับรางวัลระดับจังหวัดนำผลงานมาแสดงและได้บอกเล่าความเป็นมา ร่วมถึงแรงบันดาลใจในการทำผลงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี่
.
โครงการอบรมสื่อสารสร้างสรรค์สนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านปรางค์ ภายใต้แผนงานที่ ๓ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กิจกรรม ๓ ) การสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนชุมชนบ้านปรางค์ เป็นมรดกระดับจังหวัดนครราชสีมา และรองรับการจัดงานในระดับชาติ และนานาชาติ ในอนาคตต่อไป
.
ดำเนินการโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครรราชสีมา