สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
#รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉