สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ ✨✨✨✨
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสที่ สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ....“ภูมิราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖


🎉🎉🎉🎉
แด่ผู้ที่ทรงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นเชิงประจักษ์
🎉🎉🎉🎉
#ภูมิราชภัฏ ๒๕๖๖
#สำนักศิลปะ
#ราชภัฏโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา