สำนักศิลปะฯ ร่วมวางแนวทางในการออกแบบชุดสำหรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา
.
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ เข้าร่วมประชุมกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานด้านแฟชั่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ หอการค้า และผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการออกแบบชุดสำหรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เปิดโอกาสให้นักออกแบบ และคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกันนำเสนอแบบที่จะผลิตขึ้นจากผ้าทอพื้นถิ่นโคราช เป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
.
โดยพร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานออกแบบชุดเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในโอกาสนี้ด้วย