Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม  
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘
 เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รศ.สะอาดศรี คงนิล โดยได้มีการนำเสนอใน ๓ ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ๑.ผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ๒.ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะการติดตาม ๓.ปัญหา อุปสรรค์ ข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้รับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

“เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้ช่วย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านคำกล่าวรายงาน และร่วมเปิดพิธี ในนามตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”  ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่สนใจงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

251779

ไอพีเครื่องคุณ 34.239.158.107
Server Time: 2019-08-25 16:15:28

Login Form