Main Menu

Login Form

 

 

คณะกรรมการผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

 

  

 

 

 

 

นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

นางสาวรัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ 

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเรขา อินทรกำแหง 

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค