Main Menu

Login Form

 

 

คณะกรรมการผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปี 2561-2563

 

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(วาระที่ 2)
 

   

 

 

 

 

 

อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณัฏฐินี ทองดี

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย 

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

 

 

  

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค