วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

วันแห่งเกียรติยศ 2560 
“สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน” ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้
มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร. กัณชลิดา จงอุตส่าห์ โดยกำหนดการ มีดังนี้
เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
เวลา 18.30 น. ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันที่มุมรับแขกและรับมอบของที่ระลึก
เวลา 18.50 น. การแสดงต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ

อ่านเพิ่มเติม: วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
เนื่องในโอกาสเข้ารับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวาระที่ ๒
.
(ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐)

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปิดปรับปรุง!!

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดจะปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินขึ้นพิพิธภัณฑ์และปรับปรุงส่วนสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงต้องงดให้บริการในส่วนพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงประมาณ 45 วัน
.
โดยในส่วนของเรือนโคราช ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 044 - 009 009 ต่อ 1013 หรือ 1010 หรือทาง facebook fanpage ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นึ้

ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯกลุ่ม ๘ นครชัยบุรินทร์ 2560 นครราชสีมา สุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประขุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานเสนอของบประมาณประจำปี 2561 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอนุรักษ์ฯ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และชมเรือนไทยโคราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครราชสีมา เป็นต้นแบบและแนวคิดในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

รับเกียรติบัตรในฐานะหน่วนงานที่สนับสนุนการจัดงานเทศกาลงานศิลป์ ถิ่นโคราช และ korat orchestra music festival

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรในฐานะหน่วนงานที่สนับสนุนการจัดงานเทศกาลงานศิลป์ ถิ่นโคราช และ korat orchestra music festival จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยในงานนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการแสดงร่วมในงานนี้คือวันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดยวง NRRU big band จากหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรี และวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่านไดสนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้น ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

www.koratculture.com, Powered by Joomla!