สำนักศิลปะฯเร่งเครื่องสร้างทายาทศิลปวัฒนธรรม เพลงโคราช

สืบสานศิลปวัฒนธรรม..."เพลงโคราช"...ต้องคงอยู่ตลอดไป
#ภาษาโคราช
#เพลงโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ราชภัฏโคราช
• การประกวดหมอเพลงโคราชถ้วยพระราชทาน
• โพล์คซองภาษาโคราช
• การจัดทำแผนที่ภาษาโคราช
• หนังสือเพลงโคราช เล่ม 1 และ 2
• พจนาณุกรมภาษาโคราช
• ค่ายพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นเยาว์

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีที่ 18 ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยต่างๆ ในโครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 18 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
--------------------
ในวันพุธแรก ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
เวลา 07.00 น.
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ 3

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัด โครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ 3 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เรือนโคราช ได้รับรางวัลให้เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562
.
“เรือนโคราช” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ "เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนโคราชทั้งด้านชาติพันธุ์และงานช่างฝีมือ ที่จัดสร้างโดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลและดำเนินงานต่อยอดจากคณะศิษย์เก่าฯ โดยได้มีกระบวนการในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) การรื้อ ขนย้าย และปรุงใหม่ในมหาวิทยาลัย ๒) การปรับภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ๓)การส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลจากดำเนินงานเกิดเป็นกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมชัดเจน

.ในปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาโครงการที่มีการดำเนินงานการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินงานต่อชุมชนหรือองค์กรต่างๆ โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชฯ”เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑ ใน ๑๐ โครงการจากทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานแก่ผู้สนใจต่อไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงโคราช) สู่เยาวชน ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงโคราช) สู่เยาวชน ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยมี 
ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานและ คุณอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยตลอดการอบรม มีทีมวิทยากรที่มากความสามารถเป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทีมโดย นายบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสาน และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!