กลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6 ตอน "ชวนเด็กน้อย..มาเบิ่งโคม

 

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562

                ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังมีนโยบายในด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถนำไปสู่การบริการวิชาการทางสังคมและสร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 

                ดังนั้นเพื่อให้การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพนักงานในอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้กำหนดขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ
--- สามารถยื่นเสนอขอทุนได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009- ต่อ 1011
   

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราช" และ "โฟล์คซองภาษาโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด

 "ละครภาษาโคราชและ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

 

ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 

            เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562  ประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องสรรพสินเค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น
โทร 086-7259414 หรือ 044-009009 ต่อ 1011

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

1.ละครภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

2.การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

 เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการ              เงินรางวัล

ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

www.koratculture.com, Powered by Joomla!