ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น " กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ บายศรีสู่ขวัญข้าว ปี 2562 "

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มัครเข้าร่วมโครงการ ....
ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความรักความเข้าใจในบทบาท

อ่านเพิ่มเติม: ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น " กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ บายศรีสู่ขวัญข้าว ปี 2562 "

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง" 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ค่ายคุณธรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรม "ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง"
ณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รับสมัครเพียง ๒๐ ท่าน เท่านั้น ด่วน!!!.....รับจำนวนจำกัด
ติดต่อสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ โทร. ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙
ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (ภายในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ )
กำหนดการ

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562

                ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังมีนโยบายในด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถนำไปสู่การบริการวิชาการทางสังคมและสร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 

                ดังนั้นเพื่อให้การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพนักงานในอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้กำหนดขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ
--- สามารถยื่นเสนอขอทุนได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009- ต่อ 1011
   

กลางเดิ่นเรือนโคราช ครั้งที่ 6 ตอน "ชวนเด็กน้อย..มาเบิ่งโคม

 

ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!