Main Menu

Login Form

รับเกียรติบัตรในฐานะหน่วนงานที่สนับสนุนการจัดงานเทศกาลงานศิลป์ ถิ่นโคราช และ korat orchestra music festival

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรในฐานะหน่วนงานที่สนับสนุนการจัดงานเทศกาลงานศิลป์ ถิ่นโคราช และ korat orchestra music festival จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยในงานนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดการแสดงร่วมในงานนี้คือวันที่ 20 สิงหาคม 2560 โดยวง NRRU big band จากหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรี และวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่านไดสนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้น ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธี พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดี นางชูศรี คะเรียงรัมย์ ได้รับรางวัล “นาคราช” สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ขอแสดงความยินดี กับ
นางชูศรี คะเรียงรัมย์
ในวาระอันน่ายินดียิ่งที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณามอบรางวัล “นาคราช” สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2560
.
ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกๆ วันพุธ
ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

NRRU Green University KICK OFF

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 10.00 น.

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค