ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๗

 

 

 

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๗
“เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่าง”
Living together with the diversity

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีนักศึกษาที่มีความแตกต่างด้านศาสนา เชื้อชาติ ความเชื่อ และวิถีชีวิต ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ แล้ว โดย พ.ศ.๒๕๕๗  ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๗๙ คน จาก ๙ ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ซูดาน จีน กัมพูชา อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 

          ภายในค่ายมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันโดยวันแรกมีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยได้แก่หอศิลป์จินตนาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและสำนักวิทยบริการ วันที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
       วันที่ ๓-๕เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของ เกมส์กีฬานานาชาติสูตรอาหารนานาชาติและศิลปะการแสดงนานาชาติซึ่งจะเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศของตนเองและให้สมาชิกในกลุ่มเลือกจาก๑ประเทศเพื่อจะนำเสนอซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและชื่นชอบของผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้กับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงถือได้ว่าเป็นค่ายระดับนานาชาติ(International) อย่างแท้จริง และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีของคนไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และบอกเล่าไปสู่ประเทศของตนเองต่อไป

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!