สอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

สอบคัดเลือกนักศึกษาโควตากิจกรรม ดนตรีการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง) และขับร้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

            เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งทางสำนักฯก็ได้ร่วมตัดสินการสอบคัดเลือกในโควตากิจกรรม ดนตรีการแสดงพื้นบ้านอีสาน(โปงลาง)  และการขับร้อง โดยการสอบแบ่งเป็น  ๒ รูปแบบ ได้แก่ สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้มีจำนวนกว่า ๕๐ คน ทั้งนักเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!