สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงโคราช) สู่เยาวชน ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เพลงโคราช) สู่เยาวชน ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยมี 
ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานและ คุณอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยตลอดการอบรม มีทีมวิทยากรที่มากความสามารถเป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทีมโดย นายบุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสาน และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!