ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ 3

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัด โครงการ ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นที่ 3 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแห่งธรรม สู่การสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขในองค์กร

www.koratculture.com, Powered by Joomla!