สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!

    วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย

คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี คุณรชยา วราจิตเกษม คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีม คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานต่างๆต่อคณะกรรมการ 
โดยเข้ารับการประเมิน ๘ ตัวชี้วัด และสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการในทุกตั้งบ่งชี้ที่ ๕.๐๐ ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไปอีกด้วย ณ ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!