📣มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน 📣
“#ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒”

ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย”
เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗


🔶🔸รางวัลการประกวด รวม ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่🔸🔶
🏆รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
🏅รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

---------------------------------

✅ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โดยสามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏนครราชสีมา หรือทางไปรษณีย์โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก

✅ดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่
เว็บไซต์ 🌐 www.koratculture.com หรือ
🌐 www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE

 

แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร ๑๐ เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๔๔ ๐๐๙ ๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
🌐เว็บไซต์ www.koratculture.com หรือทาง
🌐Facebook Fanpage : www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣