ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) สําหรับบุคลากรภายนอกขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ